Prof. Dr. Savaş Taşkent


SavasTaskentOda No: A404

Tel: 0212 2931300 (2085)

E-posta: savastaskent @ yahoo.com

Web Sitesi: www.akademi.itu.edu.tr/kuskufa

Doktora Yaptığı Üniversite: İstanbul Üniversitesi

Doktora Yaptığı Alan: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


Öğretim Alanları:

  • İş Hukuku
  • İşletme Hukuku
  • Türk Hukukuna Giriş
  • Business Law
  • Employment Law

Araştırma Konuları :

  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Güncel Yayınlardan Örnekler:

“Taşkent, Savaş/ Öztürk Sarıbay, Gizem/ Mutlay, Faruk Barış: Açıklamalı-İçtihatlı 4857 Sayılı İş Kanunu, Yenilenmiş 6. Bası, İstanbul 2012.
Taşkent, Savaş/ Öztürk Sarıbay, Gizem/ Mutlay, Faruk Barış: İş Hukukunun Temel Yasaları, Yenilenmiş 3. Bası, İstanbul 2012.
Taşkent, Savaş: İş Sözleşmesinin İkale Yolu İle Sona Erdirilmesi, Kamu- İş Dergisi, c. 11, s. 4, 2011, 1- 7.

Taşkent, Savaş: Otuz İşçi Ölçütü ve Yurt Dışındaki Bağlantılı İşyerleri Sorunu, Prof.Dr.Sarper Süzek’e Armağan, Beta Basım, İstanbul 2011, 715- 724.

Taşkent, Savaş: Geçerli Sebep Bağlamında Belirli İlkeler, Sicil Dergisi, Mess Yayınları, s. 21, Mart 2011, 15- 24.

Taşkent, Savaş: İş İlişkisinin sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtayın 2009 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2009, Ankara 2011, 161- 203.

Taşkent, Savaş: Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde “Esaslı Neden” Sorunu, Sicil Dergisi, Mess Yayınları, s. 24, Aralık 2011, 19- 29.

Eyrenci, Öner/ Taşkent, Savaş/ Ulucan, Devrim: Bireysel İş Hukuku, Legal Yayınevi, 4. Bası, İstanbul 2010.

Taşkent, Savaş: Mevsimlik Bir İşte Yapılan Belirli Süreli İş Sözleşmesi, Prof.Dr. Ali Güzel’e Armağan, Beta Yayınları, İstanbul 2010, 745- 767.

Hakemlik Çalışmaları:

  • Kamu-İş
  • Çalışma ve Toplum Dergisi

Uzmanlık Alanları:

  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku